SEKRETESS - POLICY FÖR TRENDNAILER AB utgivare av tasajten.se

GDPR - General Data Protection Regulation

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla fullt ut från den 25 maj 2018. Den ersätter då Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995. Till skillnad från ett EU-direktiv kräver en EU-förordning inte att nationella lagar skapas, utan den gäller direkt i alla medlemsstater och ersätter då tidigare nationella bestämmelser. Varje enskild medlemsstat har dock rätten att komplettera förordningen med nationella regler i viss omfattning, till exempel gällande hur ett myndighetsbeslut kan överklagas.
I Sverige ersätter dataskyddsförordningen den äldre personuppgiftslagen (PUL). 


1. Inledning
Tack för att du väljer Tasajten!
På Tasajten vill vi ge dig bästa möjliga tillgång till intressanta blogginlägg och analyser för de som är abonnenter.
För att göra detta behöver vi förstå dina läsvanor så att vi kan leverera en så träffande produktions som möjligt av artiklar. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi använder dina personuppgifter när det gäller:
-samla in
-lagra
-dela

Samt att beskriva hur du kan kontrollera hur dina personuppgifter hanteras av tasajten.

Detta är vårt mål och denna Sekretesspolicy beskriver detta mer detaljerat.
 
2. Om denna policy
I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med tasajten.se och Trendnailer AB, som är utgivare av tasajten.se och alla deras publikationer. Härefter kallat ”tasajten”. Policyn gäller alla tasajtens tjänster och tillhörande tjänster. De villkor som reglerar din användning av tasajtens tjänster definieras i användarvillkoren.

Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster.
Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.

Syftet med denna policy är att:
-Se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig
-Se skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
-Förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder tasajtens tjänster
-Förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. För ytterligare förklaring av termer som används i denna policy kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på tasajten, vis den kontaktadress som anges längst ned i denna policy.

Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan du välja att inte använda tasajtens tjänster.
 
3. Dina rättigheter och önskemål: ger dig valfrihet och kontroll
Enligt den nya EU-lagen om den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter, kan du läsa om längst upp i denna policy.
I enlighet med GDPR har vi implementerat ytterligare transparens och åtkomstkontroller, genom att du som användare kan begära och få information om vilka uppgifter som finns lagrade hos tasajten om dig.
Du kan när du vill be om dessa uppgifter samt även begära att få bli raderad ur våra register med omedelbar verkan, snarast möjligt.

Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:
Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;
Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;
Rätt att protestera –
rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam;
Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster samt
Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.
För att du enkelt ska kunna utöva dessa rättigheter samt för att registrera hur du vill att Tasajten ska använda dina personuppgifter har du åtkomst till följande inställningar via sidan Kontoinställningar:
 
 
Sekretessinställningar – du har själv valt att lämna din e-post adress för utskick av analyser. Om du så ej längre önskar, kan du kräva att bli bortraderad genom att kontakta tasajten, enligt adress längst ned i detta dokument.

Om vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”) utan extra kostnad.

De elektroniska marknadsföringsmeddelanden du får från Tasajten (t.ex. de som skickas via e-post) innehåller även en mekanism för att avanmäla sig i själva meddelandet (t.ex. länken Avsluta prenumeration i e-postmeddelanden vi skickar till dig).
Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud, se adress längst ned i denna policy. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid efter att ha verifierat din identitet. Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framför klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller din lokala dataskyddsmyndighet.
 
4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:
När du registrerar dig för tasajtens tjänster samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda tasajtens tjänster
såsom namn, adress, telefonnummer, land och e-postadress.

Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla dig blogginlägg samt analysbrev, ytterligare funktioner/funktionalitet.

Från tredje part – vi får personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part, inklusive annonsörer och partner vi arbetar med för att tillhandahålla tasajtens tjänster (se “Delning av dina personuppgifter” nedan). Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller tasajten ditt samtycke till datadelning, eller om tasajten har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla tasajtens tjänster.
5.Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?
I tabellerna nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:
Personuppgifter som samlas in när du anmäler dig till Tasajtens tjänster
Uppgifter för kontoregistrering
Detta är de personuppgifter som du uppgett eller som vi har samlat in för att du ska kunna registrera dig för och använda tasajtens tjänster. Detta inkluderar ditt namn, din e-postadress, postnummer och land, och ibland även telefonnummer.
 
Vissa av de personuppgifter vi ber dig om krävs för att skapa ett konto. Du kan även ge oss vissa ytterligare personuppgifter för att vi ska kunna göra ditt konto mer anpassat för dig.

Vilka specifika personuppgifter vi samlar in beror på vilken tasajts-abonnemang du registrerar dig för.

Personuppgifter som samlas in genom din användning av Tasajtens tjänster
Uppgifter om användning av Tasajtens tjänster
Personuppgifter som samlas in om dig när du använder tasajtens tjänster.

Kan innefatta följande:
Information om din typ av tasajten-abonnemang
Information om din interaktion med tasajtens tjänster, som innehåller datum och tid för alla begäranden som du gör, inlägg och kommunikation på interaktiva blogginlägg.

Användarinnehåll (enligt definitionen i användarvillkoren) som du publicerar på tasajten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tasajten och dina interaktioner med tasajtens kundtjänst.
Tekniska data som kan innefatta webbadresser, cookiedata, IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till tasajtens tjänster, unika enhets-ID:n, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) och leverantör, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsartyp, språk, information som möjliggör DRM (digital rights management), operativsystem och version av tasajtens applikationen. Mer information om tekniska data som behandlas av oss hittar du i vår policy för cookies.
Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare funktioner eller funktionalitet
Betalningsinformation
Vi kan samla in dessa personuppgifter om du registrerar dig för en provperiod eller köper något av våra betalabonnemang (enligt definitionen i användarvillkoren) eller gör andra köp via tasajtens tjänster. Vilka exakta personuppgifter som samlas in varierar beroende på betalningsmetod (t.ex. direktbetalning via din mobilleverantör eller faktura) men innefattar information som:
namn
födelsedatum
kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer
postnummer
mobiltelefonnummer och
uppgifter om din transaktionshistorik.
Om du väljer att betala med faktura tillhandahåller vi dina personuppgifter till våra betalningsleverantörer för att de ska kunna genomföra en kreditkontroll och skicka fakturor.
 
 
Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
Dessa personuppgifter används för att du ska kunna registrera dig för och delta i dessa typer av kampanjer. Vilka specifika personuppgifter som samlas in varierar beroende på kampanjen.
 
Marknadsföringsdata
Dessa personuppgifter används för att göra det möjligt för Tasajten och våra partner/tjänsteleverantörer att skicka marknadsföringskommunikation på följande sätt:
via e-post,
medan du använder tasajtens tjänster och/eller
direkt från tredje part.
 
Du kan ta reda på mer om vilka personuppgifter som samlas in och hur du får dina uppgifter raderade genom att kontakta tasajtens dataskyddsombud.
 
6. Vad använder vi dina personuppgifter till?
När du använder eller interagerar med tasajtens tjänster använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:
 
Beskrivning av varför Tasajten behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”)
För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Tasajtens tjänster och andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Tasajten, till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner och reklam i eller utanför Tasajtens tjänster (inklusive för tredje parts produkter och tjänster).
 
För att förstå hur du kommer åt och använder Tasajtens tjänster för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, för att utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tasajtens tjänster, inklusive din interaktion med applikationer, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga, länkas till eller erbjuds via Tasajtens tjänster.
För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till Tasajtens tjänster.
Rättslig grund för behandlingsändamålet
Genomföra avtal
Berättigade intressen
 
Vilka kategorier av personuppgifter som används av Tasajten för behandlingsändamålet
Data för kontoregistrering
Data om tjänstanvändning
 
 
 
För att behandla din betalning och för att förhindra och upptäcka bedrägerier inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av Tasajtens tjänster.
 
Rättslig grund för behandlingsändamålet
Genomföra avtal
Efterleva juridiska åtaganden
Berättigade intressen
 
Vilka kategorier av personuppgifter som används av Tasajten för behandlingsändamålet
Betalningsinformation
 
 
 
För att kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för:
marknadsföring
forskning
deltagande i tävlingar, enkäter och lotterier
reklamsyften
via e-post, aviseringar eller andra meddelanden, i enlighet med eventuella godkännanden du kan ha meddelat oss (t.ex. via dina kontoinställningar).
 
Rättslig grund för behandlingsändamålet
Samtycke
Berättigade intressen
 
Vilka kategorier av personuppgifter som används av Tasajten för behandlingsändamålet
Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
Marknadsföringsuppgifter
 
Om du behöver ytterligare information om avvägningstest som Tasajten har genomfört för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR, bör du läsa avsnitt 14 “Så kontaktar du oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.
 
7. Delning av dina personuppgifter
Tasajten delar som utgångspunkt aldrig dina personuppgifter, med undantag av;
 
Information vi kan dela
Tjänsteleverantörer och andra
Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Tasajtens tjänster, i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för Tasajten-programmet med innehåll och den information vi behandlar.
Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.
Vi använder oss av marknadsförings- och annonseringspartner för att kunna visa dig mer personanpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av Tasajtens tjänster för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Tasajten.
 
 
Köpare av vår verksamhet
Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare.
 
I den här situationen fortsätter Tasajten att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.
 
 
8. Datalagring och borttagning
Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med Tasajtens tjänster och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Tasajtens tjänster, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller vissa av dina personuppgifter så länge du använder Tasajtens tjänster.
På din begäran tar vi bort dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:
om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.
 
10. Länkar
Vi kan visa annonser från tredje part och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvariga för tredje parts sekretessåtgärder eller deras innehåll. Om du klickar på tredje parts annons eller länk förstår att du lämnar Tasajtens tjänster och alla personuppgifter som du tillhandahåller omfattas inte av denna policy. Läs igenom den tredje partens sekretesspolicyer för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 
11. Skydda dina personuppgifter
Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Tasajten har gängse intrångsskydd för att skydda dig mot  obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system. När det gäller betalkort och information lagras detta på inget vis av tasajten, utan detta sköts via Svenska Dibs. En av Sveriges största företag inom betalningar via VISA-kort. Tasajten får dock en kopia på din betalning där dock inte några kortuppgifter framgår, om än dock adress, namn, och e-post adress.
12. Barn
Tasajtens tjänster är inte avsedd för barn under 18 år. I vissa länder kan strängare åldersgränser gälla enligt lokala lagar. Mer information finns i våra användarvillkor.
 
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte använda Tasajtens tjänster eller tillhandahålla några personuppgifter till oss.
Om du är målsman för ett barn under åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Tasajten kan du kontakta oss via kontaktformuläret i sekretesscentret och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter, som vi beskriver i “Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll” avsnitt 3 i denna policy.
Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 18 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna omedelbart. Detta kan innefatta att ta bort barnets tasajten-konto.

13. Ändringar i denna sekretesspolicy
Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.
När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tasajtens tjänster eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.
Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.
14. Så kontaktar du oss
Tack för att du har läst tasajtens sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skriva till oss på följande adress:
 
Trendnailer AB utgivare av tasajten.se
Stockholmsvägen 45 D
182 78 Stocksund
Sverige
 
Trendnailer AB utgivare av tasajten.se är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.